Tag: David von Erich

  • 1979 Wrestling Videos

    1/5/1979 Fritz von Erich vs Jumbo Tsuruta https://www.youtube.com/watch?v=vx_r1-p_KNY 1/7/1979 Harley Race vs Andre the Giant https://www.youtube.com/watch?v=7_kU_7LsdF8 2/10/1979 Nick Bockwinkel vs Verne Gagne https://www.youtube.com/watch?v=0LSOJ0iYJjk 3/2/1979 David von Erich vs Gino Hernandez […]